Image

Veřejný internet

Při informačním centru je i internetová místnost. K dispozici jsou 2 počítače.

Poplatek za použití PC: 30 minut zdarma. Po uplynutí 30 minut poplatek 30,- Kč za každou započatou půlhodinu.

PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÉ MÍSTNOSTI

Provozní řád upravuje podmínky využívání internetové místnosti s volným přístupem spravované Městským muzeem v Rýmařově.

A) Všeobecné pokyny:

 • Každý návštěvník je povinen řídit se tímto řádem. Dodržování provozního řádu kontrolují pracovníci IC.
 • Internetová místnost se nachází ve společných prostorách a je přístupná dle rozpisu pracovní doby Informačního centra (dále jen IC) pouze osobám starším 15 let.
 • Cizí uživatelé internetové místnosti jsou povinni se registrovat v sešitu návštěv.
 • Uživatelé internetové místnosti jsou povinni chovat se slušně, tiše a ohleduplně k zaměstnancům IC a ostatním uživatelům, nepoškozovat zařízení internetové místnosti. Pokud uživatel zjistí při využívání výpočetní techniky jakékoliv poškození nebo závady, je povinen toto neprodleně ohlásit pracovníkům IC. Ztráty a škody v internetové místnosti způsobené uživatelem, jdou vždy k tíži uživatele.
 • Návštěvníci se musí řídit pokyny pověřených pracovníků IC a dbát jejich pokynů.
 • Internetové služby může využívat každý návštěvník internetové místnosti ovládající základy práce na PC a internetu. Návštěvník může používat pouze nainstalovaný software a hardware (myš, klávesnice).
 • Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel sám, avšak za poplatek, vytisknout nebo odnést na flash disku.
 • Za odložené věci v internetové místnosti IC neručí.

B) Využívání počítačů a internetu:

 • Poplatek za použití PC na 30 minut je zdarma. Pak každá další započatá půlhodina je za poplatek 30 Kč.
 • Časové limity pro využívání PC lze upravovat dle potřeby a možností IC.
 • Na jednom PC může pracovat pouze jeden uživatel.

C) Není dovoleno:

 • Do prostor informační místnosti není možno odkládat rozměrná zavazadla.
 • Je zakázáno používat mobilní telefony a adaptéry pro nabíjení mobilních telefonů.
 • Není povoleno navštěvovat internetové stránky s nevhodným obsahem k prohlížení ve veřejných prostorách. Je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony, např. šíření pornografie, nacismu, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv.
 • Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení PC.
 • Je zakázáno hrát počítačové hry.
 • Je přísně zakázána konzumace potravin a nápojů, alkoholu. Kouření nepřípustné.
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a drog.

V případě porušení provozního řádu bude uživatel z internetové místnosti vykázán. Pokud bude uživatel opakovaně napomínán a nebude dodržovat provozní řád, nebude mu již do internetové místnosti přístup umožněn.

Tento řád vstupuje v platnost dne 1. března 2020

Partneři Turistického informačního centra Rýmařov